PROPYLEENI-IMIINI ICSC: 0322
Toukokuu 2010

2-Metyyliatsiridiini
Metyylietyleeni-imiini
CAS # 75-55-8 C3H7N
RTECS # CM8050000 Molekyylimassa: 57.1
YK # 1921 (inhiboitu)
Indeksi # 613-033-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin happojen kanssa.
Vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta. EI hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Palo- ja räjähdysvaara happojen ja hapettimien kanssa.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Päänsärky. Oireet voivat ilmestyä viivästyneinä.
Suljettu prosessi.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu. (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Poista kaikki syttymislähteet. Tuuleta. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T+, N
R: 45-11-26/27/28-41-51/53
S: 53-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Varastoi vain stabiloituna.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PROPYLEENI-IMIINI ICSC: 0322
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, ÖLJYMÄINEN, SAVUAVA, NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine mahdollisesti polymeroituu happojen vaikutuksesta aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten typen oksideja. Syövyttää joitakin muoveja, pinnoitteita ja kumia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0,2 ppm (TWA); 0.4 ppm (STEL); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2010).
HTP: 2 ppm; 4,7 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2009).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 67°C
Sulamislämpötila: -63°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 14.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.21
Leimahduslämpötila: -18 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.13
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on < 61°C. Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten hiilidioksidin kanssa. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Tiedot samankaltaisista aineista antavat olettaa, että aineella voi olla vaikutuksia ympäristöön. Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 19 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: <500 pmm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 43 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)