1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANI ICSC: 0332
Huhtikuu 2005

Asetyleenitetrakloridi
sym-Tetrakloorietaani
1,1-Dikloori-2-2,dikloorietaani
CAS # 79-34-5 C2H2Cl4 / CHCl2CHCl2
RTECS # KI8575000 Molekyylimassa: 167.9
YK # 1702
Indeksi # 602-015-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Vatsakipu. Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Uneliaisuus. Sekavuus. Vapina. Kouristuksia.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kuiva iho. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Tuuleta. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 26/27-51/53
S: (1/2-)-38-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S1702 tai 61GT1-II
Erillään vahvoista emäksistä, alkalimetalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytettävä pimeässä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANI ICSC: 0332
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan ja ilman, UV-valon ja kosteuden vaikutuksesta, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä, fosgeenia. Reagoi kiivaasti alkalimetallien, vahvojen emästen ja monien metallijauheiden kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Syövyttää muovia ja kumia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV : 1 ppm (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2005).
HTP: 1 ppm; 7 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2005).
HTP: 3 ppm; 21 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2005).
MAK:1 ppm, 7.0 mg/m³ hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: IIc; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa maksassa ja munuaisissa, johtaen keskushermoston toiminnan heikkenemiseen ja toimintavajeeseen. Altistuminen voi johtaa tajuttomuuteen. Altistuminen voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa, johtaen toimintavajeeseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 146°C
Sulamislämpötila: -44°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.59
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.29
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 647
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.8
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.03
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.39
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 12-21 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 9.3 ug/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)