HARTSI ICSC: 0358
Huhtikuu 2004

Kolofoni
Havupuun hartsi
CAS # 8050-09-7
RTECS # VL0480000
YK #
Indeksi # 650-015-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Vesisumua, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Vinkuva hengitys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi
R: 43
S: (2-)-24-37
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Säilytetään kannellisessa astiassa. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HARTSI ICSC: 0358
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VAALEANKELTAISIA - KULLANRUSKEITA, PALOJA TAI JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu ärsyttäviä höyryjä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: (Hartsiydinjuotteen lämpöhajoamisen tuotteet hartsihappoina): Herkistäjä; vähennä altistuminen mahdollisimman pieneksi. (SEN) (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: (Sh) (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse huuruna.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena tai huuruna.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 100-150°C
Tiheys: 1.07 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduslämpötila: 187°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Hartsia saadaan mäntypuista. Hartsia on saatavilla puuhartsina, kumihartsina tai mäntyöljyhartsina. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)