NATRIUMHYDROKSIDI ICSC: 0360
Toukokuu 2010

Kaustinen sooda
Natriumhydraatti
Lipeä
CAS # 1310-73-2 NaOH
RTECS # Molekyylimassa: 40.0
YK # 1823
Indeksi # 011-002-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Kosteuden ja veden kanssa syntyvä lämpö voi sytyttää palavia aineita.
EI saa päästä kosketuksiin veden kanssa.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara: ks. Kemialliset vaarat.
EI kosketusta yhteensopimattomien aineiden kanssa: ks. Kemialliset vaarat.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Hengenahdistus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita. Rakkuloita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Suun ja nielun syövytysvammoja. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Yksi pieni lasillinen vettä voidaan antaa juotavaksi, mutta vain jos nielemisestä on kulunut enintään muutama minuutti. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C
R: 35
S: (1/2-)-26-37/39-45
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R1;
Erillään vahvoista hapoista, metalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NATRIUMHYDROKSIDI ICSC: 0360
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, HYGROSKOOPPISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen vesiliuos on vahva emäs, se reagoi kiivaasti happojen kanssa ja syövyttää metalleja, kuten alumiinia, tinaa, lyijyä ja sinkkiä muodostaen syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi ammoniumsuolojen kanssa muodostaen ammoniakkia aiheuttaen palovaaran. Kosteuden tai veden kanssa voi syntyä lämpöä (ks. Huomautukset).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 2 mg/m³ (kattoarvo) (ACGIH 2010).
HTP (kattoarvo): 2 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 1388°C
Sulamislämpötila: 318°C
Tiheys: 2.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 109 (erittäin hyvä)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin..
HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen. Muita YK-numeroita: YK 1824 natriumhydroksidiliuos, vaaraluokka 8, pakkausryhmä II-III.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyetyleeni.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)