STODDARILIUOTIN ICSC: 0361
Huhtikuu 2004

Valkosprii
CAS # 8052-41-3
RTECS # WJ8925000
YK # 1268
Indeksi # 649-345-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, kalvovaahtoa, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 21°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 21°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Väsymys. Huimaus. Sekavuus. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Kuiva iho. Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 45-65
S: 53-45
Huomautus: [H, P, 4]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S1268
NFPA-vaararuudukko: H1; F4; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
STODDARILIUOTIN ICSC: 0361
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja maalipintoja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 100 ppm (TWA) (ACGIH 2010).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 1): 500 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 2): 200 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 3): 100 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 4): 100 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 5): 500 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: 50 ppm, 300 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: D; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa. Tämän aineen höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa silmien ja ylempien hengitysteiden ärsytystä. Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen suurille höyrypitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 130-230°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.765-0795
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.1-1.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5-5
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduslämpötila: 21°C (ks. huomautukset.)
Itsesyttymislämpötila: 230-240°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.6-8.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.16-7.06
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Aine on seos, jossa on tyydyttyneitä alifaattisia ja alisyklisiä hiilivetyjä (C7-C12) ja aromaattisia hiilivetyjä (C7-C12). Voi sisältää bentseeniä (ks. ICSC 0015), mutta nykyiset stoddariliuottimet sisältävät bentseeni vähän tai ei ollenkaan. Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmenevät vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat tärkeitä. Itsesyttymislämpötila voi laskea noin 180°C:een, jos läsnä on ainetta, jolla on suuri pinta-ala (vrt. hiili). Leimahduspiste voi vaihdella 21-60°C riippuen koostumuksesta.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)