ETIKKAHAPPO ICSC: 0363
Toukokuu 2010

Jääetikkahappo
Etaanihappo
Etikka
Metaanikarboksyylihappo
CAS # 64-19-7 C2H4O2 / CH3COOH
RTECS # AF1225000 Molekyylimassa: 60.1
YK # 2789
Indeksi # 607-002-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 39°C:en lämpötilassa. Palo- ja räjähdysvaara voimakkaiden hapettimien kanssa.
Käytä yli 39°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Päänsärky. Huimaus. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Kipu. Punoitus. Ihovaurioita. Rakkuloita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja. Sokeutuminen.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Yksi pieni lasillinen vettä voidaan antaa juotavaksi, mutta vain jos nielemisestä on kulunut enintään muutama minuutti. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Neutraloi vuotanut neste varovasti natriumkarbonaatilla asiantuntijan läsnäollessa. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: C
R: 10-35
S: (1/2-)-23-26-45
Huomautus: [B]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-lisävaara: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F2; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista, vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETIKKAHAPPO ICSC: 0363
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine on heikko happo. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti vahvojen emästen, vahvojen happojen ja monien muiden yhdisteiden kanssa. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 ppm (TWA); 15 ppm (STEL) (ACGIH 2010).
HTP: 5 ppm; 13 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 10 ppm; 25 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
EU OEL: 10 ppm, 25 mg/m³ (TWA) (EU 1991).
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen aineen aerosoloille voi vahingoittaa keuhkoja. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen aineelle aerosoleille voi johtaa hampaiden eroosioon.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 118°C
Sulamislämpötila: 16.7°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 1.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduslämpötila: 39°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 485°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 6.0-17
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.17
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
YK-numero 2789: JÄÄETIKKA tai ETIKKAHAPPOLIUOS, yli 80 massa-% happoa sisältävä. Muita YK-numeroita: YK 2790 etikkahappoliuos (10-80 massa-% etikkahappoa sisältävä), vaaraluokka 8, pakkausryhmä II-III.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3310 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1060 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3513 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 75-88 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)