2-ETOKSIETYYLIASETAATTI ICSC: 0364
Marraskuu 2003

Etyyliglykoliasetaatti
Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti
2-Etoksietanoliasetaatti
Etikkahappo, 2-etoksietyyliesteri
Sellosolviasetaatti
CAS # 111-15-9 C6H12O3 / CH3COOCH2CH2OCH2CH3
RTECS # KK8225000 Molekyylimassa: 132.2
YK # 1172
Indeksi # 607-037-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 51.1°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 51.1°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 60-61-20/21/22
S: 53-45
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S1172
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista. Säilytettävä pimeässä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-ETOKSIETYYLIASETAATTI ICSC: 0364
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 5 ppm (TWA) (iho) (BEI) (ACGIH 2010).
HTP: 2 ppm; 11 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK: 2 ppm, 11 mg/m³; imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: II(8); raskausvaarallisuusryhmä: B (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Höyry ärsyttää lievästi silmiä. Aineelle altistumisesta suurilla pitoisuuksilla voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen verisolujen vahingoittumiseen ja munuaisten toimintavajeeseen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa selvästi suuremmille pitoisuuksille voi johtaa tajuttomuuteen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen verisolujen vahingoittumiseen, anemiaan ja munuaisten toimintavajeeseen. Aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 156°C
Sulamislämpötila: -62°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97 (20°C:ssa)
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 23
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01)
Leimahduslämpötila: 51.1°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 379°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.3-14
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.24
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-etoksietikkahappo 20 mmol/mol kreatiniinia. Raskaana olevien ei tule altistua tällaisille aineille, ts. virtsan etoksietikkahappopitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 mmol/mol kreatiniinia (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 10500 ul/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)