KADMIUMSULFIDI ICSC: 0404
Huhtikuu 2007

Kadmiummonosulfidi
CAS # 1306-23-6 CdS
RTECS # EV3150000 Molekyylimassa: 144.5
YK # 2570
Indeksi # 048-010-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, jauhetta.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti ja vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Hyvin haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53
S: 53-45-61
Huomautus: [E, 1]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista sekä elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KADMIUMSULFIDI ICSC: 0404
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VAALEAN KELTAISIA TAI ORANSSEJA KITEITÄ TAI KELTAISESTA RUSKEAAN OLEVAA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten rikin oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi happojen kanssa muodostaen myrkyllistä kaasua (rikkivetyä).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Cd): 0,002 mg/m³ (alveolijae) (TWA); A2 (todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI); (ACGIH 2010).
HTP (Cd): 0,02 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
MAK (Cd): (hengittyvä jae) imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön sen aerosoleja hengittämällä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos aine on jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista silmä-ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, luustossa ja hengitysteissä, johtaen munuaisten toimintavajeeseen, osteoporoosiin (luiden heikkeneminen) ja krooniseen hengitystietulehdukseen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistymislämpötila: 980°C
Tiheys: 4.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kasveihin sekä merikala- ja äyriäisruokiin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Tämän yhdisteen haittavaikutuksista terveyteen on vähän tietoa. Tässä mainitut terveysvaikutukset perustuvatkin pääosin tietoihin muista kadmiumyhdisteistä. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Kadmiumsulfidilla käsiteltyjen pintojen hitsaus ja juottaminen vapauttaa hyvin myrkyllistä kadmiumoksidia, joka voi vaurioittaa keuhkoja (ks. ICSC 0177 kadmiumoksidi). ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Cadmium golden 366, Cadmium lemon yellow, Cadmium orange, Cadmium primrose 819, Cadmium yellow 10G conc., Cadmium yellow conc. primrose, Cadmopur golden yellow N, Cadmopur yellow, Capsebon ja Ferro lemon yellow ovat kaupallisia nimiä.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren Cd 50 nmol/l; virtsan Cd 40 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille, ts. veren kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 18 mol/l (tupakoivat); virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 5 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat) (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7080 mg/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,11-0,35 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,01-0,16 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)