RIKKISINAPPIKAASU ICSC: 0418
Huhtikuu 2005

HD
2,2'-Diklooridietyylisulfidi
Bis(2-klootietyleeni)sulfidi
1,1'-Tiobis(2-kloorietaani)
CAS # 505-60-2 C4H8Cl2S
RTECS # WQ0900000 Molekyylimassa: 159.1
YK # 2810
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa.
EI avotulta.
Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Kurkkukipu. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Koulutettu henkilöstö voi antaa happea. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Kipu. Punoitus. Rakkuloita. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja. Pysyvä sokeutuminen.
Naamiomalliset suojalasit ja kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. (ks. hengitystiet).
Pese kädet ennen ateriointia. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
ÄLÄ oksennuta. Ei suusta suuhun -tekohengitystä, koulutettu henkilöstö voi antaa happea. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-I
NFPA-vaararuudukko: H4; F1; R1; 0
Erillään vedestä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
RIKKISINAPPIKAASU ICSC: 0418
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN- KELTAINEN ÖLJYMÄINEN NESTE TAI KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi veden kanssa. Syövyttää metallia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK:imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Rakkuloita aiheuttava. Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa keuhkoja. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia silmissä, johtaen toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 216°C
Sulamislämpötila: 13.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.27
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.0068 erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 9.33
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Leimahduslämpötila: 105°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.37-2.41
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Aine voi olla pysyvää maaperässä ja lumessa.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Tavallinen nimi: Yperite, Lost.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 17 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 40 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 1). Aineen käyttö on kielletty, mutta sitä saa käyttää tutkimus- ja niihin verrattaviin tarkoituksiin työpaikkaa valvovan työsuojeluviranomaisen luvalla.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)