SYANAMIDI ICSC: 0424
Marraskuu 2007

Karbamonitriili
Vetysyanamidi
Karbodi-imidi
Karbimidi
Syanogeeniamidi
Amidosyanogeeni
CAS # 420-04-2 CH2N2 / H2NCN
RTECS # GS5950000 Molekyylimassa: 42.0
YK # 2811
Indeksi # 615-013-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa ainoastaan lämpötilaa nostettaessa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Hiilidioksidia, kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa, vesisumua.
RÄJÄHDYS

Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Kurkkukipu. Vatsakipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Imuroi valunut aine. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ilmatiivis. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 21-25-36/38-43
S: (1/2-)-3-22-36/37-45
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H4; F1; R3
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta sekä yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä korkeintaan 20 °C:ssa, ei koskaan yli 30 °C:ssa. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi vain stabiloituna. Katso Huomautuksista optimaalisen pH:n stabilointi. Voidaan säilyttää ruostumattomasta teräksestä, polyeteenistä tai polypropeenista valmistetuissa säiliöissä. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
SYANAMIDI ICSC: 0424
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ, HYGROSKOOPPISIA, VETISTYVIÄ KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Erittäin reaktiivinen yhdiste. Voi räjähtää alipaineistetussa tislauksessa. Aine mahdollisesti polymeroituu spontaanisti. Dimeroituu yli 40 °C:en lämpötilassa vapauttaen suuren määrän lämpöä. Dimeroitumisen katalyyttina toimivat pienet emäsmäärät. Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin happojen, emästen ja kosteuden kanssa muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten ammoniakkia, typen oksideja ja syanideja. Reagoi happojen, voimakkaiden hapettimien ja voimakkaiden pelkistimien kanssa aiheuttaen räjähdys and myrkytysvaaran. Syövyttää metallia (esim. terästä, kuparia ja alumiinia).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 2 mg/m³ (TWA); (ACGIH 2010).
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
EU OEL: 0.58 ppm, 1 mg/m³ (TWA) (iho) (EU 2006).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön sen aerosoleja hengittämällä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä ja ihoa sekä ärsyttää hengitysteitä. Ks. Huomautukset.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila 0.067 kPa:ssa: 83°C
Sulamislämpötila: 44°C
Hajoaa 260 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.28
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 85
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 0.5
Leimahduslämpötila: 141 °C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Syanamidi täytyy stabiloida pH-puskurilla dimeroitumisen ja hajoamisen estämiseksi. Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. Jos syanamidia on säilytetty pitkään tai se on kontaminoitumut, niin se pitäisi laimentaa vähintään kolminkertaiseen tilavuuteen vettä kriittisen hajoamislämpötilan nostamiseksi. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Syanamidi-nimeä käytetään myös kalsiumsyanamidista. Yhteisvaikutukset hyvinkin pienten alkoholimäärien kanssa aiheuttaa vaikutuksia verenkierrossa ja keskushermostossa, johtaen punastumiseen, sydämentykytykseen, matalaan verenpaineeseen ja hyperventilointiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 125-280 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 590 mg/kg ja rotalla: 84 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 44-88 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 4,4 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)