DIALLYYLIFTALAATTI ICSC: 0430
Lokakuu 2006

o-Ftaalihappo, diallyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, di-2-propenyyliesteri
DAP
CAS # 131-17-9 C6H4(CO2CH2CHCH2)2
RTECS # CZ4200000 Molekyylimassa: 246.3
YK # 3082
Indeksi # 607-086-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-50/53
S: (2-)-24/25-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-90GM6-III
NFPA-vaararuudukko: H1; F1; R1;
Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, hapoista. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIALLYYLIFTALAATTI ICSC: 0430
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine polymeroituu kuumentuessaan tai katalyytin vaikutuksesta, jos sitä ei ole inhiboitu. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi voimakkaiden hapettimien, happojen ja emästen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: IIb (tietomateriaali on olemassa, mutta arvoa ei ole annettu) (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 290°C
Sulamislämpötila: -70°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.015 erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.02
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 8.3
Leimahduslämpötila: 166°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.23
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 656 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3400 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)