TRIS(2,3-DIBROMIPROPYYLI)FOSFAATTI ICSC: 0433
Huhtikuu 2004

TBPP
2,3-Dibromi-1-propanolifosfaatti
TDBPP
CAS # 126-72-7 C9H15Br6O4P
RTECS # UB0350000 Molekyylimassa: 697.9
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa.
EI avotulta.
Runsaasti vettä, vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet


Iho
Suojavaatetus. Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Katso PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan, kemikaalisuojapuku.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F2; R0;
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
TRIS(2,3-DIBROMIPROPYYLI)FOSFAATTI ICSC: 0433
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
JÄHMEÄ, VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan 200 °C:seen, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä ja fosforin oksideja. Reagoi happojen ja emästen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa 200°C:ssa
Sulamislämpötila: 5.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.27 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.063
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.019
Leimahduslämpötila: > 110°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.29
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 810 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >8 g/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 1). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001). Aineen käyttö on kielletty, mutta sitä saa käyttää tutkimus- ja niihin verrattaviin tarkoituksiin työpaikkaa valvovan työsuojeluviranomaisen luvalla.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)