2,4-DIKLOORIFENOLI ICSC: 0438
Kesäkuu 2010

2,4-DCP
2,4-Dikloorihydroksibentseeni
1-Hydroksi-2,4-diklooribentseeni
CAS # 120-83-2 C6H4Cl2O
RTECS # SK8575000 Molekyylimassa: 163.0
YK # 2020
Indeksi # 604-011-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne rinnassa. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Lisäksi (ks. Nieleminen).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkuloita. (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. (ks. Huomautukset). Käytä polyetyleeniglykoli 400:aa tai kasviöljyä aineen poistamiseen iholta. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Vatsakipu. Vapina. Kouristuksia. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 22-24-34-51/53
S: (1/2-)-26-36/37/39-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F1; R0;
Paloturvallinen tila. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2,4-DIKLOORIFENOLI ICSC: 0438
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaenmyrkyllisiä huuruja, kuten kloorikaasua, kloorivetyä ja palaessaan fosgeenia ja dioksiineja. Reagoi kiivaasti happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; sulassa (nestemäisessä) muodossa haihtuminen tapahtuu kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Kuuma neste voi aiheuttaa vakavia ihon palovammoja. Altistuminen sulalle (nestemäiselle) aineelle voi johtaa laaja-alaiseen imeytymiseen iho kautta ja pikaiseen kuolemaan. Höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 210.0°C
Sulamislämpötila: 45.0°C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.45 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 113 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.17
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 580 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 780 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,08-3,9 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 2,6 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)