DINITRO-o-KRESOLI ICSC: 0462
Huhtikuu 2004

4,6-Dinitro-orto-kresoli
2-Metyyli-4,6-dinitrofenoli
DNOC
2,4-Dinitro-orto-kresoli
CAS # 534-52-1 C7H6N2O5 / CH3C6H2OH(NO2)2
RTECS # GO9625000 Molekyylimassa: 198.1
YK # 1598
Indeksi # 609-020-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien kanssa.
Vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara hapettimien kanssa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Hikoilu. Kuume tai kohonnut ruuminlämpö. Pahoinvointi. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Keltaisia tahroja. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 26/27/28-38-41-43-44-50/53-68
S: (1/2-)-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S1598 tai 61GT2-II
Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DINITRO-o-KRESOLI ICSC: 0462
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, KELTAISIA KITEITÄ.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.2 mg/m³ (TWA) (iho) (ACGIH 2004).
HTP: 0.2 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2002).
HTP: 0.6 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2002).
MAK: IIb, ks. huomautukset. (H) (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä ja ärsyttää ihoa. Ihon värjäytyminen keltaiseksi. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia aineenvaihdunnassa. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 312°C
Sulamislämpötila: 87.5°C
Tiheys: 1.58 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.694
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 0.016
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Itsesyttymislämpötila: 340°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.56
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Antinonnin, Detal, Dinitrol, Elgetol, Lipan, Selinon ja Effusan ovat kaupallisia nimiä. MAK-arvoa ei ole annettu mutta tietomateriaali on olemassa (MAK IIb). Tekninen laatu voi aiheuttaa ihon herkistymistä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 360 ug/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 1999 (suomennos 2005, © TTL)