DIFENYYLIAMIINI ICSC: 0466
Lokakuu 2006

N-Fenyylianiliini
Aniliinobentseeni
N,N-Difenyyliamiini
N-Fenyylibentsamiini
CAS # 122-39-4 C12H11N / C6H5NHC6H5
RTECS # JJ7800000 Molekyylimassa: 169.2
YK # 3077
Indeksi # 612-026-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 23/24/25-33-50/53
S: (1/2-)-28-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-90GM7-III
NFPA-vaararuudukko: H2; F1; R0;
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapoista, hapettimista. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIFENYYLIAMIINI ICSC: 0466
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 mg/m³ (TWA); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2007).

HTP: 5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
HTP: 10 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, johtaen toimintavajeeseen Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen anemiaan.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 302°C
Sulamislämpötila: 53°C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.8
Leimahduslämpötila: 153°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 634°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.5
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
HUOMAUTUKSET
Tekninen laatu voi sisältää epäpuhtautena syöpävaarallista ainetta (4-aminobifenyyliä).
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, fluorikumi.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)