ETAANITIOLI ICSC: 0470
Lokakuu 2004

Etyylimerkaptaani
Tioetyylialkoholi
CAS # 75-08-1 C2H5SH
RTECS # KI9625000 Molekyylimassa: 62.1
YK # 2363
Indeksi # 016-022-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Erittäin helposti syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, kalvovaahtoa, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Vapina. Heikkous. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kokoa vuotanut neste suljettaviin astioihin. EI saa huuhdella viemäriin. (Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn, N
R: 11-20-50/53
S: (2-)-16-25-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S2363
NFPA-vaararuudukko: H2; F4; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista hapoista. Viileä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETAANITIOLI ICSC: 0470
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen rikkivetyä ja rikin oksideja. Aine on heikko happo. Reagoi hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen happojen kanssa, jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja, rikkivetyä ja rikin oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.5 ppm (TWA) (ACGIH 2004).
HTP: 0.5 ppm; 1.3 mg/m³ (15 min) (Suomi 2002).
MAK: 0.5 ppm, 1.3 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: IIc; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen tajunnantason laskuun ja hengityksen lamaantumiseen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 35°C
Sulamislämpötila: -144.4°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.839
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.68
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 58.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.14
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.5
Leimahduslämpötila: -48.3°C
Itsesyttymislämpötila: 299°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.8-18.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.5
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 682 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4420 ppm.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)