NOKIMUSTA ICSC: 0471
Toukokuu 2010

CAS # 1333-86-4 C
RTECS # FF5800000 Atomimassa: 12.0
YK # ks. Huomautukset
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta. EI kosketusta kuumien pintojen kanssa.
Vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä.
Suljettu prosessi.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Hyvin suljettu. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.. Ks. Kemialliset vaarat.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NOKIMUSTA ICSC: 0471
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, MUSTIA PELLETTEJÄ TAI ERITTÄIN HIENOA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölypilvet voivat syttyä koskettaessaan voimakkaasti kuumentuneita pintoja (yli 500°C).

KEMIALLISET VAARAT:
Aine on voimakas pelkistin ja reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti monien yhdisteiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 3.5 mg/m³ (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2010).
HTP: 3.5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 7 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 3B (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa keuhkoja. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: n. 3550 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.8-2.1
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: > 500°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen käyttö ultra-pieninä partikkeleina (<100 nm) (nanopartikkeleina) voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia alle tässä kortissa mainittujen pitoisuuksien. Noudata erityistä varovaisuutta. Joissakin nokimustissa esiintyy polyaromaattisia hiilivetyjä (PAH). Valmistusprosessista riippuen niiden kemiallisessa koostumuksessa on vaihtelua. Nokimustat, joissa on yli 8 % haihtuvia yhdisteitä, voivat aiheuttaa räjähdysvaaran (ks. fysikaaliset vaarat). Useimmilla nokimustajauheilla ei ole YK-numeroa. Riippuen jauheen ominaisuuksista, mahdolliset YK-numerot ovat: 1361 HIILI, eläin tai kasvisperäinen, vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä I-II; tai 1362 HIILI, AKTIVOITU, vaaraluokka 4.2, pakkausryhmä III. Myös GHS-luokitus vaihtelee jauheen ominaisuuksien mukaan.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: >15400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >3 g/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)