3,3'-DIKLOORIBENTSIDIINI ICSC: 0481
Toukokuu 2010

3,3'-Diklooribifenyyli-4,4'-yleenidiamiini
4,4'-Diamino-3,3'-diklooribifenyyli
CAS # 91-94-1 C6H3ClNH2C6H3ClNH2 / C12H10Cl2N2
RTECS # DD0525000 Molekyylimassa: 253.1
YK #
Indeksi # 612-068-00-4
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Hienoa vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA Katso PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET.
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Vältä pölyn hengittämistä. Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho VOI IMEYTYÄ!
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Silmät
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-21-43-50/53
S: 53-45-60-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
3,3'-DIKLOORIBENTSIDIINI ICSC: 0481
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HARMAITA - PURPPURANPUNAISIA KITEITÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten typen oksideja ja kloorivetyä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: (kaikkia altistumisreittejä vältettävä) (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2009).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 2 (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 368°C
Sulamislämpötila: 132-133°C
Liukoisuus veteen: ei liukene
Itsesyttymislämpötila: 350°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.51
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Aine on palavaa, mutta aineen leimahduslämpötilasta ei ole tietoa. Curithane C126 on kaupallinen nimi.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 8000 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 3,3 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 2,47 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)