HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0487
Marraskuu 2009

1,2,3,4,5,6-Heksakloorisykloheksaani (isomeerien seos)
BHC/HCH (isomeerien seos)
1,2,3,4,5,6-Bentseeniheksakloridi (isomeerien seos)
CAS # 608-73-1 C6H6Cl6 / ClCH(CHCl)4CHCl
RTECS # GV3150000 Molekyylimassa: 290.8
YK # 2761
Indeksi # 602-042-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara, jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE IMETTÄVIEN NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Lisäksi (ks. Nieleminen).
Vältä pölyn hengittämistä.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ!
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Huimaus. Vapina. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä, mutta vain jos EI esiinny pahoinvointia. Toimitavälittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite, suojakäsineet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine (ei metallisiin), suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 21-25-40-50/53
S: (1/2-)-22-36/37-45-60-61
Huomautus: [A, C]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään emäksistä, metalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
HEKSAKLOORISYKLOHEKSAANI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0487
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISIA - RUSKEHTAVIA HIUTALEITA TAI VALKOISTA, KITEISTÄ JAUHETTA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin kuumien pintojen tai liekkienkanssamuodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorikaasua, kloorivetyä, fosgeenia. Reagoi emästen ja metallijauheiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: (hengittyvä jae) 0.5 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon kautta (H); (DFG 2010). Ks. Huomautukset.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen kouristuksiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, luuytimessä, munuaisissa ja maksassa. Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: ks. Huomautukset
Sulamislämpötila: ks. Huomautukset
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: ks. Huomautukset
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin ja merikala- ja äyriäisruokiin. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Kiehumislämpötila, sulamislämpötila ja höyrynpaine riippuvat isomeerikoostumuksesta. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Kouristeluoireet ilmaantuvat vasta puolen tunnin tai useiden tuntien kuluttua. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. Työhygieeniset raja-arvot: MAK-arvo on alfa- ja beta-isomeerien tekniselle seokselle (0.5 mg/m³=(konsentr. alfa-HCH / 5) + konsentr. beta-HCH.) Katso myös ICSC 0053 lindaani, 0795 alfa-heksakloorisykloheksaani, 0796 beta-heksakloorisykloheksaani.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 900 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 690 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,08 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,68 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)