1-HEKSEENI ICSC: 0490
Lokakuu 2004

Butyylietyleeni
Heksyleeni
CAS # 592-41-6 C6H12 / CH2=CH(CH2)3CH3
RTECS # MP6670000 Molekyylimassa: 84.2
YK # 2370
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Erittäin helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Kurkkukipu. Oksentelu. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kuiva iho.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Poista kaikki syttymislähteet. Kysy asiantuntijalta neuvoja! Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30S2370
NFPA-vaararuudukko: H1; F3; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista. Viileä. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1-HEKSEENI ICSC: 0490
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 50 ppm (TWA) (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä ja hengitysteitä. Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 63°C
Sulamislämpötila: -140°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.005
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 18.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.9
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.4
Leimahduslämpötila: -26°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 253°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.2-6.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.39
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorokumi.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 32000 ppm.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)