OKSAALIHAPPO ICSC: 0529
Marraskuu 2009

Etaanidihappo
CAS # 144-62-7 C2H2O4 / (COOH)2
RTECS # RO2450000 Molekyylimassa: 90.0
YK # 3261
Indeksi # 607-006-00-8
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys. Päänsärky.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Halvaus. Sydämen rytmihäiriö. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), suojakäsineet, suojalasit. Lakaise valunut aine muovisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 21/22
S: (2-)-24/25
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F1; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.. Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
OKSAALIHAPPO ICSC: 0529
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HYGROSKOOPPISIA, VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumien pintojen tai avotulen vaikutuksesta aine hajoaa, jolloin muodostuu muurahaishappoa ja hiilimonoksidia. Aineen vesiliuos on keskivahva happo. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi joidenkin hopeayhdisteiden kanssa muodostaen räjähtävää hopeaoksalaattia. Syövyttää joitakin muoveja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 mg/m³ (TWA); 2 mg/m³ (STEL) (ACGIH 2010).
HTP: 1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2009).
HTP: 3 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2009).
EU OEL: 1 mg/m³ (TWA) (EU 2006).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia kalsiumtasapainoon nieltynä. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineelle altistuminen voi aiheuttaa munuaiskiviä, hitaasti paranevia haavoja ja mustuneet kynnet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 189.5°C
Hajoaa (ks. Huomautukset)
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 9-10 (kohtalainen)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.81
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Oksaalihappo voi sublimoitua >100 °C:ssa alennetussa paineessa. Optimaalinen sublimaatiolämpötila on 157 °C. Korkeammissa lämpötiloissa aine hajoaa osittain. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Kaikki valmistajat eivät luokittele ainetta YK luokkaan 3261.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi.
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 375 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 20000 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)