FOSMETTI ICSC: 0543
Lokakuu 2004

O,O-Dimetyyli-S-ftalimidometyylifosforoditioaatti
Fosforoditiohappo, S-((1,3-dihydro-1,3-diokso-2H-isoindo-2-yyli)metyyli)-O,O-dimetyyliesteri
CAS # 732-11-6 C11H12NO4PS2
RTECS # TE2275000 Molekyylimassa: 317.3
YK # 2783
Indeksi # 015-101-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Palo- ja räjähdysvaara jos valmiste sisältää palavia/räjähtäviä liuottimia.


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Silmäterän supistuminen. Lihasnykäykset. Voimakas syljeneritys. Hikoilu. Pahoinvointi. Huimaus. Vaikeutunut hengitys. Heikkous.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain. Vältä pölyn ja sumun hengittämistä.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (ks. hengitystiet)
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Ripuli. Kouristuksia. Tajuttomuus. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 21/22-50/53
S: (2-)-22-36/37-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT7-III
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FOSMETTI ICSC: 0543
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ - LUONNONVALKOISIA KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja, fosforin oksideja ja rikin oksideja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Koliiniesteraasi-inhibiittori. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen voimattomuuteen. Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. välittömät vaarat/oireet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle kiehumislämpötilansa >100°C:ssa.
Sulamislämpötila: 72°C
Tiheys: 1.03 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.003
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.83
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 92.5 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 1326 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 54 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 22-1100 ug/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)