2,3,4-TRIKLOORIFENOLI ICSC: 0588
Toukokuu 2010

Fenoli, 2,3,4-trikloori-
1-Hydroksi-2,3,4-triklooribentseeni
CAS # 15950-66-0 C6H3Cl3O
RTECS # Molekyylimassa: 197.5
YK # 2020
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 62°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 62°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA Ks. Huomautukset.
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2,3,4-TRIKLOORIFENOLI ICSC: 0588
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA JAUHETTA TAI NEULASIA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja. Reagoi hapettimien, happoanhydridien, ja happokloridien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Ks. Huomautukset.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Ks. Huomautukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Härmistyy
Sulamislämpötila: 79-81°C
Tiheys: 1,5 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.8
Leimahduslämpötila: 62°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.6
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. Tästä isomeerista ei ole tietoja saatavilla, mutta trikloorifenolien seos voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Nämä aineet voivat aiheuttaa välittömiä aineenvaihdunnallisia vaikutuksia johtaen useiden elimien, kuten keskushermoston vaurioitumiseen. Jotkin tekniset tuotteet saattavat sisältää erittäin myrkyllisiä epäpuhtauksia, kuten polykloorattuja dibentso-p-dioksiineja ja -furaaneja. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1,1 mg/l ja vesikirpulle EC50 (24 h) = 2,24 mg/l.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)