KSYLIDIINI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0600
Huhtikuu 2007

Dimetyylianiliini
Aminodimetyylibentseeni
Dimetyylifenyyliamiini
CAS # 1300-73-8 C8H11N / (CH3)2C6H3NH2
RTECS # ZE8575000 Molekyylimassa: 121.2
YK # 1711
Indeksi # 612-027-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 90-98°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 90-98°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa.

ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Ks. Nieleminen)
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät
Sangalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus), kemikaalisuojapuku. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 23/24/25-33-51/53
S: (1/2-)-28-36/37-45-61
Huomautus: [C]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S1711-L
NFPA-vaararuudukko: H3; F1; R0
Erillään voimakkaista hapettimista, hapoista, happoanhydrideistä, happoklorideista, hypokloriiteista, halogeeneista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KSYLIDIINI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0600
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VAALEAN KELTAISESTA RUSKEAAN OLEVA NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU ILMAN VAIKUTUKSESTA RUSKEAKSI.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi hypokloriittien kanssa muodostaen räjähtäviä klooriamiineja. Reagoi happojen, happoanhydridien, happokloridien ja halogeenien kanssa. Syövyttää muovia ja kumia.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.5 ppm (hengittyvä jae ja höyry) (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI); (ACGIH 2008).
HTP (ksylidiini): 5 ppm, 25 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
HTP (ksylidiini): 10 ppm, 50 mg/m³ (15 min) (Suomi 2007).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 3A; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Altistuminen suurille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen anemiaan. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 216-228°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97-1.07
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.4 - 15
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 4-130
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.2
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 90-98 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 520-590°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1-7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.8- 2.2 (arvioitu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. Kaupallinen ksylidiini on isomeerien seos, jossa eniten on 2,4-, 2,5- ja 2,6-isomeerejä. Katso myös ICSC 1519 (2,6-ksylidiini), 1562 (2,4-ksylidiini), 0453 (3,4-ksylidiini), 1686 (2,5-ksylidiini) ja 1687 (3,5-ksylidiini).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2000 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1500 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)