BITUMI ICSC: 0612
Lokakuu 2004

Maaöljybitumi
CAS # 8052-42-4
RTECS # CI9900000
YK # 1999
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.

Kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, vaahtoa. EI vettä.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus.
Ilmanvaihto. Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Kosketuksissa kuuman aineen kanssa aiheuttaa vakavia ihovaurioita.
Lämmönsuojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele runsaalla vedellä, älä riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.

TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Anna kovettua. Lakaise valunut aine astioihin.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III (vain kuumalle tuotteelle)

IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
BITUMI ICSC: 0612
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
TUMMANRUSKEAA - MUSTAA, KIINTEÄÄ AINETTA.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (bitumihuurut: bentseeniliukoiset aerosolit, hengittyvä fraktio): 0.5 mg/m³ (TWA) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2004).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön huuruinahengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä tai kuumennettaessa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Aine aiheuttaa kuumennettaessa palovammoja iholle.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämän aineen huurut ovat mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: yli 300°C
Sulamislämpötila: 54-173°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0-1.18
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduslämpötila: yli 200°C c.c
Itsesyttymislämpötila: yli 400°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2004 (suomennos 2005, © TTL)