DIETYLEENIGLYKOLI ICSC: 0619
Marraskuu 2007

Etyleenidiglykoli
2,2'-Dihydroksietyylieetteri
3-Oksipentaani-1,5-dioli
2,2'-Oksidietanoli
2,2'-Oksibisetanoli
CAS # 111-46-6 C4H10O3 / (CH2CH2OH)2O
RTECS # ID5950000 Molekyylimassa: 106.1
YK #
Indeksi # 603-140-00-6
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!

Hengitystiet
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Huimaus. Uneliaisuus. Sekavuus. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Huuhdo vuotanut neste runsaalla vedellä.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 22
S: (2-)-46
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H1; F1; R0
Kuiva. Hyvin suljettu. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIETYLEENIGLYKOLI ICSC: 0619
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HAJUTON, VÄRITÖN, JÄHMEÄ, HYGROSKOOPPINEN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: 10 ppm; 44 mg/m³; hetkellisyysluokka: II(4); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa, johtaen munuaisten toimintavajeeseen. Nielemällä aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Nielemällä altistuminen voi johtaa kuolemaan.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 245°C
Sulamislämpötila: -6.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.12
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 2.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Leimahduslämpötila: 124°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 229°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.6-10.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.47
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, neopreeni, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, fluorikumi sekä erilaiset monikerrosmateriaalit: fluorikumi/butyylikumi, polyeteeni/polyamidi/polyeteeni ja polyeteeni/eteenivinyylialkoholi/polyeteeni.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 12600-15600 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 11900 mg/kg.
Orgaanisena liuottimena aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32000-75000 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 84000 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)