ETYYLIFORMIAATTI ICSC: 0623
Toukokuu 2010

Muurahaishappo, etyyliesteri
Muurahaishappoeetteri
CAS # 109-94-4 C3H6O2 / HCOOC2H5
RTECS # LQ8400000 Molekyylimassa: 74.1
YK # 1190
Indeksi # 607-015-00-7
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Palo- ja räjähdysvaara voimakkaiden hapettimien kanssa.
Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Päänsärky. Uneliaisuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Kurkkukipu. (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tuuleta. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen (<65 °C) orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn
R: 11-20/22-36/37
S: (2-)-9-16-24-26-33
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H2; F3; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista. Viileä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ETYYLIFORMIAATTI ICSC: 0623
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 100 ppm, (TWA) (ACGIH 2010).
HTP: 100 ppm; 310 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 150 ppm; 460 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: 100 ppm, 310 mg/m³; imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C;; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 52-54°C
Sulamislämpötila: -80°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 10.5
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 25.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.4
Leimahduslämpötila: -20°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 2.7-16.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.23
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4290 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 ml/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)