NEON ICSC: 0627
Marraskuu 2007

(kaasupullo)
CAS # 7440-01-9 Ne
RTECS # QP4450000 Atomimassa: 20.2
YK # 1065
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Kuumeneminen voi aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliötä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Huimaus. Raskas tunne päässä. Päänsärky. Tukehtuminen.
Ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Iho


Silmät


Nieleminen


TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuleta.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-20G1A
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NEON ICSC: 0627
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, HAJUTON, PURISTETTU KAASU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Kaasu on ilmaa kevyempää.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: Tukahduttava aine (ACGIH 2008).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Säiliön rikkoutuessa tämä kaasu voi aiheuttaa tukehtumisen alentamalla ilman happipitoisuutta suljetuissa tiloissa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tukahduttava aine.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: -246.1°C
Sulamislämpötila: -248.7°C
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 0.69
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa. Toinen YK-numero 1913; Neon, jäähdyttämällä nesteytetty, vaaraluokka 2.2.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)