FOSFORI (KELTAINEN) ICSC: 0628
Huhtikuu 2004

Valkoinen fosfori
CAS # 12185-10-3 P4
RTECS # TH3500000 Atomimassa: 123.9
YK # 1381
Indeksi # 015-001-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Ks. huomautukset. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa sekoittua palaviin aineisiin. EI saa päästä kosketuksiin ilman kanssa. EI kosketusta kuumien pintojen kanssa. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien, halogeenien, rikin ja vahvojen emästen kanssa.
Vesisumua, märkää hiekkaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Tajuttomuus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Ihovaurioita. Kipu. Rakkuloita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Ks. huomautukset.
Silmät Punoitus. Kipu. Sokeutuminen. Vakavia syövytysvammoja.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Lepo. Käytä suojakäsineitä oksetettaessa. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Peitä vuotanut aine märällä hiekalla tai maalla. EI saa huuhdella viemäriin. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen. (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.)
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T+, C, N
R: 17-26/28-35-50
S: (1/2-)-5-26-38-45-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2
YK-lisävaara: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-42S1381-w
NFPA-vaararuudukko: H3; F3; R1;
Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytetään vedessä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FOSFORI (KELTAINEN) ICSC: 0628
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA - KELTAISTA, LÄPINÄKYVÄÄ, VAHAMAISTA, KITEISTÄ AINETTA. MUUTTUU TUMMAKSI VALON VAIKUTUKSESTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi syttyä itsestään ilman vaikutuksesta, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja (fosforin oksideja). Reagoi kiivaasti hapettimien, halogeenien ja rikin kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen emästen kanssa muodostaen myrkyllistä kaasua (fosfiini).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.1 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2005).
HTP: 0.1 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK (hengittyvä jae): 0.1 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(1); syöpävaarallisuusluokka: D; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia luustossa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa alle sulamislämpötilansa 44°C:ssa.
Tiheys: 1.83 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 0.0003
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 3.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.42
Leimahduslämpötila: < 20°C
Itsesyttymislämpötila: 30°C
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Voi syttyä itsestään uudelleen palon sammutuksen jälkeen. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Kortti on osittain päivitetty huhtikuussa 2005. Katso osiot Työhygieeniset raja-arvot, EU-luokitus, Ohjeita onnettomuuden varalta.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3030 ug/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)