2-AMINO-5-KLOORITOLUEENI ICSC: 0630
Huhtikuu 2007

4-Kloori-o-toluidiini
4-Kloori-2-metyylianiliini
CAS # 95-69-2 C7H8ClN/ ClC6H3(CH3)NH2
RTECS # XU5000000 Molekyylimassa: 141.6
YK # 2239
Indeksi # 612-196-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Verinen virtsa. Tihentynyt ja äkillinen virtsaamistarve. Kipu virtsatessa. Vatsakipu. Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Uneliaisuus.
Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. VOI IMEYTYÄ! ( ks. Hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen (ks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin ja vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-23/24/25-68-50/53
S: 53-45-60-61
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT2-III
Viileä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-AMINO-5-KLOORITOLUEENI ICSC: 0630
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMÄSTÄ RUSKEAAN OLEVAA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, TAI NESTETTÄ.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan muodostaen myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, kuten kloorivetyä ja typen oksideja. Reagoi kiivaasti klooriformiaattien, voimakkaiden hapettimien, happoanhydridien, happojen ja happokloridien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi, hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista iho-, hengitystie- ja silmä-ärsytystä (kiinteässä olomuodossa). Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia virtsarakossa, johtaen verenvuodolliseen virtsarakon tulehdukseen. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 241°C
Sulamislämpötila: 29-30°C
Tiheys: 1.19 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 0.095 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 5.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.9
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 99 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 560°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.27
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (48 h) = 34 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2007 (suomennos 2008, © TTL)