2-KLOORIASETAMIDI ICSC: 0640
Huhtikuu 2007

alpha-Klooriasetamidi
Klooriasetamidi
2-Kloorietaaniamidi
CAS # 79-07-2 C2H4ClNO / ClCH2CONH2
RTECS # AB5075000 Molekyylimassa: 93.5
YK # 2811
Indeksi # 616-036-00-0
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen Kurkkukipu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: hiukkassuodatin (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 25-43-62
S: (1/2-)-22-36/37-45
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT2-III
Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista sekä elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2-KLOORIASETAMIDI ICSC: 0640
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMÄSTÄ KELTAISEEN OLEVIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan muodostaen myrkyllisiä huuruja, kuten typen oksideja ja kloorikaasua. Reagoi voimakkaiden hapettimien, voimakkaiden pelkistimien, vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä nieltynä. Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos aine on jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja ihoa.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa 225 °C:ssa
Sulamislämpötila: 120°C
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 9
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduslämpötila: 170°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.53
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 70-140 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 20 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 14 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2009, © TTL)