DIASETONIALKOHOLI ICSC: 0647
Huhtikuu 2005

4-Hydroksi-4-metyylipentan-2-oni
2-Pentanoni, 4-hydroksi-4-metyyli-
4-Hydroksi-2-keto-4-metyylipentaani
4-Hydroksi-4-metyyli-2-pentanoni
CAS # 123-42-2 C6H12O2 / (CH3)2C(OH)CH2COCH3
RTECS # SA9100000 Molekyylimassa: 116.2
YK # 1148
Indeksi # 603-016-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Ks. huomautukset.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
Vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 58°C:en lämpötilassa. (Ks. huomautukset)
Käytä yli 58°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho Punoitus. Kuiva iho. VOI IMEYTYÄ!
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.) Peitä vuotanut aine imeytysaineeseen. Kokoa loput varovasti.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi
R: 36
S: (2-)-24/25
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-30GF1-III
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R0;
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, emäksistä, amiineista ja hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
DIASETONIALKOHOLI ICSC: 0647
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, palaessaan tai joutuessaan kosketuksiin happojen, emästen ja amines kanssa, jolloin muodostuu asetonia ja mesityylialkoholia. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa muodostaen syttyvää kaasua (vety - ks. ICSC 0001)

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 50 ppm (TWA); (ACGIH 2005).
HTP: 50 ppm; 240 mg/m³ (8 h) (Suomi 2005).
HTP: 75 ppm; 360 mg/m³ (15 min) (Suomi 2005).
MAK: 20 ppm, 96 mg/m³; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon kautta (H); raskausvaarallisuusryhmä: IIc; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Nesteen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa tajunnantason laskuun.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Neste kuivattaa ihoa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 169-171°C
Sulamislämpötila: -47°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.108
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.0
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.0048
Leimahduslämpötila: 58°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 640°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 1.8-6.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.14 - 1.03 (laskettu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Tämä kortti pätee vain puhtaalle aineelle. Tekninen tuote voi sisältää jopa 5 % asetonia (ks. ICSC 0087), tehden aineen erittäin helposti syttyväksi. Muita YK-numeroita on tekniselle tuotteelle: YK vaaraluokka 3, pakkausryhmä II.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2520 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 13500 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)