FENTIONI ICSC: 0655
Marraskuu 2006

O,O-Dimetyyli-O-(4-metyylitio-m-tolyyli)fosforitioaatti
Fosforitiohappo, O,O-dimetyyli-O-(3-metyyli-4-(metyylitio)fenyyli)esteri
CAS # 55-38-9 C10H15O3PS2 / (H3CO)2PSOC6H3(CH3)SCH3
RTECS # TF9625000 Molekyylimassa: 278.3
YK # 3018
Indeksi # 015-048-00-8
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Hikoilu. Silmäterän supistuminen. Lihaskouristus. Voimakas syljeneritys. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Lisäksi ks. Hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua.
Silmät Sumentunut näkö.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. (Lisäksiks. Hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, A/P2-luokan suodatin orgaanisia höyryjä ja haitallista pölyä vastaan, kemikaalisuojapuku ja suojakäsineet. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Hyvin haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 21/22-23-48/25-50/53-68
S: (1/2-)-36/37-45-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT6-III
Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FENTIONI ICSC: 0655
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN, ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja ja rikin oksideja Reagoi hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (hengittyvä jae, huuru): 0.05 mg/m³ (TWA) (iho) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (BEI) (ACGIH 2007).
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK (hengittyvä jae): 0.2 mg/m³ imeytyy ihon kautta (H); hetkellisyysluokka: II(2) (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön haitallisina määrinä hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta tuskin syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin nopeammin.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia hermostossa, johtaen kouristuksiin ja hengitysvajeeseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Koliiniesteraasi-inhibiittori; vaikutus voi voimistua toistuvassa altistumisessa: ks. välittömät vaarat/oireet.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa kuumennettaessa.
Sulamislämpötila: 7.5°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.25
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 0.005
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.6
Leimahduslämpötila: 170°C
Itsesyttymislämpötila: 365°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.17-4.8
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
Tekninen laatu (95-98%) on keltaista tai ruskeaa öljyä, jolla on heikko valkosipulin kaltainen haju. Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 180 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 330 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 800 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.9-2.4 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.0008 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)