JODISYANIDI ICSC: 0662
Huhtikuu 2005

Syaanijodidi
CAS # 506-78-5 CNI
RTECS # NN1750000 Molekyylimassa: 152.9
YK # 1588
Indeksi # 006-007-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla, mutta älä päästä vettä kosketuksiin aineen kanssa.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Päänsärky. Sekavuus. Heikkous. Hengenahdistus. Kouristuksia. Tajuttomuus. Ks. huomautukset.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Koulutettu henkilöstö voi antaa happea. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. (ks. hengitystiet).
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit, kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. (ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Käytä suojakäsineitä oksetettaessa. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Koulutettu henkilöstö voi antaa happea. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. huomautukset.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite.) Tuuleta. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N
R: 26/27/28-32-50/53
S: (1/2-)-7-28-29-45-60-61
Huomautus: [A]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT5-I tai 61GT5-I-Cy
Erillään yhteensopimattomista aineista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
JODISYANIDI ICSC: 0662
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISIA KITEITÄ, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa joutuessaan kosketuksiin happojen, emästen, ammoniakin ja alkoholien kanssa ja kuumentuessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen syaanivetyä. Reagoi hiilidioksidin kanssa tai hitaasti veden kanssa muodostaen syaanivetyä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
Aineen hajoaminen kostan ilman vaikutuksesta voi johtaa vetysyanidialtistukseen:
TLV (vetysyanidi, syanidisuolat, CN): 4.7 ppm (STEL); (kattoarvo); (ACGIH 2005).
HTP (syanidit, CN): 1 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2012).
HTP (syanidit, CN): 5 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2012).
MAK (CN): (hengittyvä jae) 2 mg/m³; hetkellisyysluokka: II (1); imeytyy ihon kautta (H); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia soluhengityksessä, johtaen kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Altistuminen voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. huomautukset.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia kilpirauhasessa.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 146-147°C
Tiheys: 2.84 g/cm³
Liukoisuus veteen: hidas reaktio
Höyrynpaine, Pa 25.2°C:ssa: 130
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.54
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)