NAFTALEENI ICSC: 0667
Huhtikuu 2005

Nafteeni
CAS # 91-20-3 C10H8
RTECS # QJ0525000 Molekyylimassa: 128.18
YK # 1334 (kiinteä); 2304 (sula)
Indeksi # 601-052-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 80°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Päänsärky. Heikkous. Pahoinvointi. Oksentelu. Hikoilu. Sekavuus. Keltatauti. Tumma virtsa.
Ilmanvaihto (ei jos jauheena), paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (Lisäksi ks. hengitystiet).
Suojakäsineet.
Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Kouristuksia. Tajuttomuus. (Lisäksi ks. hengitystiet).
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N
R: 22-40-50/53
S: (2-)-36/37-46-60-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-41S1334 (kiinteä); 41GF1-II+III (kiinteä); 41S2304 (sula)
NFPA-vaararuudukko: H2; F2; R0;
Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NAFTALEENI ICSC: 0667
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu ärsyttävia ja myrkyllisiä kaasuja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 ppm (TWA); 15 ppm (STEL); (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (ACGIH 2010).
HTP: 1 ppm; 5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
HTP: 2 ppm; 10 mg/m³ (15 min) (Suomi 2009).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa. Ks. huomautukset.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen verisolujen vahingoittumiseen (hemolyysi). (Ks. huomautukset.) Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen nielemällä voi johtaa kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen krooniseen hemolyyttiseen anemiaan. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia silmissä, johtaen harmaakaihin kehittymiseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 218°C
Härmistyy hitaasti huoneenlämpötilassa
Sulamislämpötila: 80°C
Tiheys: 1.16 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 25°C:ssa: 11
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.42
Leimahduslämpötila: 80°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 540°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.9-5.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.3
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
HUOMAUTUKSET
Jotkut henkilöt voivat olla herkempiä naftaleenin vaikutuksille verisoluihin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: ei ole asetettu. Raskaana olevien ei tule altistua naftaleenille, ts. virtsan naftolipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 30 nmol/l (tupakoimattomat) tai 300 nmol/l (tupakoivat) (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 490 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,11 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 2,16 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2011, © TTL)