NATRIUMTIOSYANAATTI ICSC: 0675
Lokakuu 2004

Tiosyaanihappo, natriumsuola
Natriumsulfosyanaatti
Natriumrodaniidi
CAS # 540-72-7 NaSCN
RTECS # XL2275000 Molekyylimassa: 81.1
YK #
Indeksi # 615-004-00-3
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. (Lisäksi ks. nieleminen)
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät
Naamiomalliset suojalasit, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Heikkous. Sekavuus. Kouristuksia.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 20/21/22-32-52/53
S: (2-)-13-61
Huomautus: [A]
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
NFPA-vaararuudukko: H3; F0; R1;
Erillään hapoista, emäksistä, hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NATRIUMTIOSYANAATTI ICSC: 0675
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ, HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ TAI VALKOISTA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja, typen oksideja, natriumoksidia ja syanideja. Reagoi kiivaasti happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja hengittämällä sen aerosoleja.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa, johtaen kiihtymykseen ja kouristuksiin.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keskushermostossa ja kilpirauhasessa, johtaen toimintavajeeseen ja kilpirauhasen vajaatoimintaan.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 368°C
Sulamislämpötila: noin 300°C
Tiheys: 1.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 21°C:ssa: 139
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 232 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)