1,2,3-TRIKLOORIPROPAANI ICSC: 0683
Huhtikuu 2005

Glyserolitrikloorihydriini
Allyylitrikloridi
CAS # 96-18-4 C3H5Cl3 / CH2ClCHClCH2Cl
RTECS # TZ9275000 Molekyylimassa: 147.4
YK # 2810
Indeksi # 602-062-00-X
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 73°C:en lämpötilassa. Palo- ja räjähdysvaara metallien kanssa.
Käytä yli 73°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Uneliaisuus. Tajuttomuus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Kuiva iho. Punoitus. Pistely.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu.
Sangalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Pahoinvointi. Päänsärky. Oksentelu. Ripuli. Uneliaisuus. Tajuttomuus.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.) Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 45-60-20/21/22
S: 53-45
Huomautus: [D]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT1-III
NFPA-vaararuudukko: H3; F2; R0;
Erillään metallijauheista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
1,2,3-TRIKLOORIPROPAANI ICSC: 0683
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Höyry on ilmaa raskaampaa.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa palaessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti joidenkin metallijauheiden kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 10 ppm (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (ACGIH 2005).
HTP: 3 ppm; 18 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2005).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; (DFG 2005).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia maksassa ja munuaisissa, johtaen toimintavajeeseen. Altistuminen suurille pitoisuuksille voi johtaa tajunnantason laskuun.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 156°C
Sulamislämpötila: -14°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.39
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 0.18 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20°C:ssa: 0.29
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduslämpötila: 73°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 304°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 3.2-12.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.27
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota pohjaveteen.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 108 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 372 ul/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)