FORMALDEHYDI (37% LIUOS, metanoliton) ICSC: 0695
Lokakuu 2004

Metanaali
Formaliini
CAS # 50-00-0 H2CO
RTECS # LP8925000 Molekyylimassa: 30.0
YK # 2209
Indeksi # 605-001-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
Runsaasti vettä, vesisumua.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Hengenahdistus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Aiheuttaa kyynelvuotoa. Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.
Kasvojensuojain, silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Pahoinvointi. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Tuuleta. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 23/24/25-34-40-43
S: (1/2-)-26-36/37/39-45-51
Huomautus: [B, D]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80S2209
NFPA-vaararuudukko: H2; F2; R0;
Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
FORMALDEHYDI (37% LIUOS, metanoliton) ICSC: 0695
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi happojen, alkalimetallien ja voimakkaiden hapettimien kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.3 ppm (kattoarvo) A2 (todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (SEN); (ACGIH 2004).
HTP: 0.3 ppm; 0.37 mg/m³ (8 h) (Suomi 2002).
HTP: 1 ppm; 1.2 mg/m³ (hetkellinen) (Suomi 2002).
MAK: 0.3 ppm; 0.37 mg/m³; herkistää ihoa (Sh); hetkellisyysluokka: I(2); syöpävaarallisuusluokka: 4; sukusolumutageenisuusryhmä: 5; raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2004).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja ärsyttää hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman kaltaisia oireita. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 98°C
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Leimahduslämpötila: 83°C c.c.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Lisättynä kaupallisiin yhdisteisiin stabilisaattorina tai inhibiittorina metanoli voi vaikuttaa aineen fysikaalisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin. Katso myös ICSC 0057 metanoli. Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 270 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 24.1-565 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)