2,6-DINITROTOLUEENI ICSC: 0728
Huhtikuu 2005

1-Metyyli-2,6-dinitrobentseeni
2,6-DNT
CAS # 606-20-2 C7H6N2O4 / C6H3CH3(NO2)2
RTECS # XT1925000 Molekyylimassa: 182.1
YK # 3454
Indeksi # 609-049-00-8
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Räjähdysvaara monien aineiden kanssa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!

Hengitystiet Siniset huulet ja kynnet. Sininen iho. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! (ks. hengitystiet)
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät
Kasvojensuojain.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen (ks. hengitystiet)
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! (Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T
R: 45-23/24/25-48/22-62-68-52/53
S: 53-45-61
Huomautus: [E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61S3454 tai 61GT2-II
NFPA-vaararuudukko: H3; F1; R3;
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista emäksistä, hapettimista, voimakkaista pelkistimistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
2,6-DINITROTOLUEENI ICSC: 0728
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
KELTAISIA, RUSKEITA - PUNAISIA KITEITÄ, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan. Aine hajoaa kuumentuessaan , jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja jopa suljetussa tilassa, sisältäen typen oksideja. Reagoi pelkistävien aineiden, vahvojen emästen ja hapettimien kanssa aiheuttaen räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.2 mg/m³ (TWA); (iho); A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI); (ACGIH 2004).
HTP: 0.2 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2005).
MAK: imeytyy ihon kautta (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; (DFG 2005).
TLV- ja MAK-arvot ovat isomeerien seokselle (CAS 25321-14-6).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia veressä, johtaen methemoglobiinin muodostumiseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila (hajoaa): 285°C
Sulamislämpötila: 66°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.283 (neste)
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.28
Leimahduslämpötila: 207°C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.05
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Sulan muodon YK-numero: YK 1600. Katso myös ICSC 0465 Dinitrotolueeni (isomeerien seos).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 177 mg/kg.
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/91 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 19.8 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 21.7 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2006, © TTL)