KLOORIASETONI ICSC: 0760
Lokakuu 2006

1-Kloori-2-propanoni
Asetonyylikloridi
Monoklooriasetoni
CAS # 78-95-5 C3H5ClO / ClCH2COCH3
RTECS # UC0700000 Molekyylimassa: 92.5
YK # 1695 (stabiloitu)
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Syttyvää. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.
jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia,
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 35°C:en lämpötilassa.
Käytä yli 35°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Hengenahdistus.
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Rakkuloita. Ks. huomautukset.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Aiheuttaa kyynelvuotoa. Kipu. Polte.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisia kaasuja ja höyryjä vastaan. Tuuleta. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan.
Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-lisävaara: 3 ja 8
YK-pakkausryhmä: I
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GTFC-I
Varastoi vain stabiloituna. Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. .Säilytettävä pimeässä.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KLOORIASETONI ICSC: 0760
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. MUUTTUU TUMMAKSI VALON VAIKUTUKSESTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine polymeroituu hiitaasti valon vaikutuksesta aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Aine hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 1 ppm (kattoarvo) (iho) (ACGIH 2007).
HTP: 1 ppm; 3.8 mg/m³ (15 min) (kattoarvo) (iho) (Suomi 2007).
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 120°C
Sulamislämpötila: -45°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 10
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: 1.5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.2
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduslämpötila: 35 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 610°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 3.4-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.28
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Nestekosketuksen jälkeen rakkulat voivat muodostua vasta usean tunnin kuluttua altistumisesta. Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on < 61°C. Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa. Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 1 tunnin kokeessa: 262 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 141 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)