KUMEENIVETYPEROKSIDI ICSC: 0761
Huhtikuu 2005

alfa,alfa-Dimetyylibentsyylihydroperoksidi
Hydroperoksidi, 1-metyyli-1-fenyylietyyli
Kumyylihydroperoksidi
CAS # 80-15-9 C9H12O2 / C6H5C(CH3)2OOH
RTECS # MX2450000 Molekyylimassa: 152.2
YK # 3107
Indeksi # 617-002-00-8
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta. EI saa sekoittua palaviin aineisiin.
Jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 79°C:en lämpötilassa. Palo- ja räjähdysvaara orgaanisten, palavien aineiden ja pelkistävien aineiden.
Käytä yli 79°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus. Oireet voivat ilmetä vasta altistumisen päätyttyä (ks. huomautukset).
Ilmanvaihto, paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
(Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite.) ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin astioihin mahdollisimman tarkasti. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja vie turvalliseen paikkaan. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muuhun palavaan aineeseen.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T, N
R: 7-21/22-23-34-48/20/22-51/53
S: (1/2-)-3/7-14-36/37/39-45-50-61
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.2

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-52GP1-L
NFPA-vaararuudukko: H1; F2; R4; OX
Erillään palavista ja pelkistävistä aineista, mineraalihapoista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Kuiva. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KUMEENIVETYPEROKSIDI ICSC: 0761
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖN - KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU.

KEMIALLISET VAARAT:
Voi räjähtää kuumentuessaan noin 150°C:ssa. Aine on voimakas hapetin ja reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien aineiden kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Kosketus koboltti-, kupari- tai lyijy-yhdisteiden ja mineraalihappojen kanssa voi aiheuttaa kiivaan hajoamisen.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ei tiedetä, kuinka nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan muodostuu tämän aineen haihtuessa 20°C:ssa.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aineen hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. huomautukset). Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: -9°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.06
Liukoisuus veteen, g/100 ml: 1.5
Höyrynpaine, Pa 20°C:ssa: 32
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.4
Suhteellinen höyry-ilma-seoksen tiheys 20°C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduslämpötila: 79°C c.c.
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 0.9-6.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.16
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Tekninen tuote voi sisältää tietyn määrän kumeenia (10-20%), joka muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia. Muu YK-numero: 3109 Orgaaninen peroksidi, tyyppi F. Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 382 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 220 ppm.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2005 (suomennos 2005, © TTL)