MAGNESIUMKLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 0764
Lokakuu 2006

Magnesiumkloridi
CAS # 7786-30-3 MgCl2
RTECS # OM2800000 Molekyylimassa: 95.2
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA


Hengitystiet Yskä.
Paikallispoisto.
Raitis ilma, lepo.
Iho

Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus.
Sangalliset suojalasit.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista).
Nieleminen
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P1-luokan pölynsuodatin inerttiä pölyä vastaan. Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Kuiva.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
MAGNESIUMKLORIDI (VEDETÖN) ICSC: 0764
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VETISTYVÄÄ, VALKOISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa hitaasti kuumennettaessa 300°C, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen klooria. Liukenee veteen vapauttaen huomattavan määrän lämpöä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää lievästi silmiä ja hengitysteitä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 1412°C
Sulamislämpötila: 712°C (nopea kuumennus)
Tiheys: 2.3 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 54.3
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2800 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)