KALSIUMARSENAATTI ICSC: 0765
Toukokuu 2010

Trikalsiumarsenaatti
Kalsium-orto-arsenaatti
CAS # 7778-44-1 Ca3(AsO4)2
RTECS # Molekyylimassa: 398.1
YK # 1573
Indeksi # 033-005-00-1
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.
Suljettu prosessi ja ilmanvaihto.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärinhoitoon, jos tunnet huonovointisuutta.
Silmät Punoitus. Kipu.
Kasvojensuojain tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Päänsärky. Heikkous. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.
Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. Imuroi erikoisimurilla (ks. Huomautukset) tai lakaise varovasti astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Haitallinen meriympäristölle.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 45-23/25-50/53
S: 53-45-60-61
Huomautus: [A; E]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään pelkistävistä aineista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KALSIUMARSENAATTI ICSC: 0765
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITÖNTÄ - VALKOISTA, AMORFISTA JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aineen kuumentuessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Reagoi pelkistävien aineiden kanssa muodostaen myrkyllistä ja syttyvää arsiinikaasua (ks. ICSC 0222).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (As): 0,01 mg/m³ (TWA) A1 (varmistettu ihmiselle syöpää aiheuttava aine); (BEI) (ACGIH 2010).
HTP (As): 0,01 mg/m³ (8 h) (Suomi 2009).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A; (DFG 2010).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ruoansulatuskanavassa, johtaen vakavaan maha-suolitulehdukseen, nesteiden ja elektrolyyttien puutteeseen, sydämen toimintahäiriöihin ja sokkiin. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi johtaa kuolemaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia ihossa, limakalvoissa, ääreishermostossa, luuytimessä ja maksassa, johtaen pigmentaation häiriöihin, ihon liikasarveistumiseen, nenän väliseinän perforaatioon, neuropatiaan, anemiaan, maksan toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa.
Sulamislämpötila: 1455°C
Tiheys: 3.62 g/cm³
Liukoisuus veteen: erittäin huono
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää.
HUOMAUTUKSET
ÄLÄ koskaan käytä kodin pölynimuria aineen imurointiin, käytä vain erikois-imuria. Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa tapahtuu altistumista arseenille, ts. virtsan arseenipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 30 nmol/l (Työterveyslaitos 2010).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 20 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2400 mg/kg.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 1). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2011, © TTL)