PARAFORMALDEHYDI ICSC: 0767
Lokakuu 2006

Polyoksimetyleeni
Formageeni
Polymeroitu formaldehydi
Formaldehydipolymeeri
Paraformi
CAS # 30525-89-4 (CH2O)n.H2O
RTECS # RV0540000
YK # 2213
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa.
EI avotulta.
jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia,
RÄJÄHDYS Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 71°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Käytä yli 71°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa. Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-41GF1-II+III
NFPA-vaararuudukko: H3; F2; R1;
Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään voimakkaista hapettimista, vahvoista emäksistä, ja vahvoista hapoista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
PARAFORMALDEHYDI ICSC: 0767
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA PISTÄVÄ HAJU.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai joutuessaan kosketuksiin happojen, emästen ja hapettimien kanssa, jolloin muodostuu palavaa formaldehydiä.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää voimakkaasti silmiä, ihoa ja hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Ks. Huomatukset.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila (hajoaa): 120-180°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen: huono
Höyrynpaine, kPa 25°C:ssa: <0.16
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.03
Leimahduslämpötila: 71°C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 300°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 7.0-73.0
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Katso myös ICSC 0275 (formaldehydi).
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 800 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1070 mg/m³.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)