NATRIUMMETYLAATTI ICSC: 0771
Huhtikuu 2009

Natriummetoksidi
Natriummetanolaatti
Metanoli, natriumsuola
Metoksinatrium
CAS # 124-41-4 CH3ONa
RTECS # PC3570000 Molekyylimassa: 54.0
YK # 1431
Indeksi # 603-040-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Helposti syttyvää. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.
EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästä kosketuksiin veden kanssa.
EI vettä, vettä sisältäviä aineita. Kuivaa jauhetta, kuivaa hiekkaa.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.
Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla, mutta älä päästä vettä kosketuksiin aineen kanssa.
ALTISTUMISTAPA
VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Hengenahdistus. Vaikeutunut hengitys.
Paikallispoisto. Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syövytysvammoja.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Suun ja nielun syövytysvammoja. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Eristä vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Peitä vuotanut aine kuivalla hiekalla. Lakaise valunut aine kuiviin, kannellisiin, muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. EI saa huuhdella viemäriin.
Ilmatiivis. Särkymätön pakkaus; laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan. Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, C
R: 11-14-34
S: (1/2-)-8-16-26-43-45
Huomautus: [T]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2
YK-lisävaara: 8
YK-pakkausryhmä: II
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Paloturvallinen tila. Erillään voimakkaista hapettimista, hapoista, metalleista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Viileä. Hyvin suljettu. Varastoi tilassa, jossa on syövytystä kestävä betonilattia. Säilytä paikassa, jossa aineella ei ole pääsyä viemäriin.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
NATRIUMMETYLAATTI ICSC: 0771
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VALKOISTA, HYGROSKOOPPISTA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Reagoi kiivaasti veden kanssa muodostaen palavaa metanolia ja syövyttävää natriumhydroksidia. Aine voi syttyä itsestään kostean ilman vaikutuksesta. Aine on voimakas pelkistin ja reagoi kiivaasti hapettavien aineiden kanssa. Aine on vahva emäs, se reagoi kiivaasti happojen kanssa ja syövyttää. Syövyttää monia metalleja, jolloin muodostuu syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Hajoaa > 50 °C:ssa
Tiheys: 1.3 g/cm³
Liukoisuus veteen: reaktio
Itsesyttymislämpötila: > 50°C
Syttymisrajat, til.-% ilmassa: 7.3 - 36
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle; erityisesti tulisi kiinnittää huomiota vesieliöihin.
HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa. Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi). Muita YK-numeroita on YK 1289 Natriummetylaattiliuos alkoholissa, vaaraluokka: 3, lisävaara: 8, pakkausryhmä: II,III.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2037 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2009 (suomennos 2010, © TTL)