p-TOLUEENISULFONIHAPPO (max. 5% rikkihappoa) ICSC: 0773
Lokakuu 2006

4-Metyylibentseenisulfonihappo
p-Metyylifenyylisulfonihappo
Tolueeni-4-sulfonihappo
CAS # 104-15-4 C7H8O3S / CH3C6H4SO3H
RTECS # XT6300000 Molekyylimassa: 172.2
YK # 2585 (ks. Huomautukset)
Indeksi # 016-030-00-2
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta.
jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia, .
RÄJÄHDYS

Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla.
ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!
OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN!
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Hengenahdistus.
Paikallispoisto. Hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Iho Punoitus. Kipu. Vakavia ihovaurioita.
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.
Kasvojensuojain ja silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
Nieleminen Kurkkukipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Sokki tai kollapsi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kuiviin, kannellisiin, muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi
R: 36/37/38
S: (2-)-26-37
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-80GC4-II+III
NFPA-vaararuudukko: H3; F1; R0;
Kuiva. Erillään vahvoista emäksistä, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
p-TOLUEENISULFONIHAPPO (max. 5% rikkihappoa) ICSC: 0773
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VÄRITTÖMIÄ, HYGROSKOOPPISIA HIUTALEITA.

KEMIALLISET VAARAT:
Aine hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan, jolloin muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikin oksideja. Aine on vahva happo, se reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Syövyttää monia metalleja, jolloin muodostuu syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV-arvoa ei ole määritelty.
HTP-arvoa ei ole määritelty.
MAK-arvoa ei ole määritelty.
ALTISTUMISTIET:
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkein altistumisteiden kautta.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Haihtuminen 20°C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuuslevityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine syövyttää silmiä, ihoa ja hengitysteitä. Syövyttävää nieltynä. Aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön (ks. Huomautukset). Lääkärin tarkkailu on tarpeen.

FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila: 106-107°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.24
Liukoisuus veteen, g/100 ml 25°C:ssa: 67
Leimahduslämpötila: 184°C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.9 (laskettu)
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on haitallista vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen ponnistus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. YK-numero 2585 koskee p-tolueenisulfonihappoa, joka sisältää enintään 5% vapaata rikkihappoa. YK-numero 2583 koskee p-tolueenisulfonihappoa, joka sisältää enemmän kuin 5% vapaata rikkihappoa. Hydratoidulla muodolla on CAS-numero 6192-52-5.
LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: kloropreenikumi, polyvinyylikloridi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2480 mg/kg.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)