ANTIMONI ICSC: 0775
Lokakuu 2006

Antimonimusta
Stibium
CAS # 7440-36-0 Sb
RTECS # CC4025000 Atomimassa: 121.8
YK # 2871
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Palavaa tietyissä olosuhteissa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).
EI avotulta. EI saa päästä kosketuksiin hapettimien, halogeenien, happojen kanssa.
Jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!

Hengitystiet Yskä. (ks. Nieleminen).
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo.
Iho
Suojakäsineet.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen, jos aine jauheena.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta..
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi.
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT5-III
Erillään hapettimista, hapoista, halogeeneista, elintarvikkeista ja eläinravinnosta.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
ANTIMONI ICSC: 0775
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HOPEANVALKOISTA, KIILTÄVÄÄ, KOVAA, HAURASTA METALLIA TAI TUMMAN HARMAATA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa.

KEMIALLISET VAARAT:
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja (antimonioksideja; ks. ICSC 0012). Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Happojen kanssa voi vapautua myrkyllistä kaasua (stibiiniä, ks. ICSC 0776).

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.5 mg/m³ (TWA) (ACGIH 2007).
HTP: 0.5 mg/m³ (8 h) (Suomi 2007).
MAK: syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B; (DFG 2007).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen, erityisesti jos altistutaan höyryille. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia keuhkoissa, johtaen pölykeuhkotautiin.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 1635°C
Sulamislämpötila: 630°C
Tiheys: 6.7 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Kiehumislämpötilaksi on kirjallisuudessa mainittu myös: 1325°C, 1440°C, 1587 °C, 1750°C. Tämän kortin suositukset pätevät vain metalliselle antimonille. Katso myös ICSC 0012 antimonitrioksidi, ICSC 0776 antimonitrikloridi, ICSC 0220 antimonipentafluoridi ja ICSC 0776 antimonitrihydridi.
LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7000 mg/kg.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2006 (suomennos 2008, © TTL)