KOBOLTTI ICSC: 0782
Huhtikuu 2004

(jauhe)
CAS # 7440-48-4 Co
RTECS # GF8750000 Atomimassa: 58.9
YK #
Indeksi # 027-001-00-9
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Pöly voi syttyä itsestään päästessään kosketuksiin ilman tai hapen kanssa.
EI saa päästä kosketuksiin hapettimien kanssa.
Metallipalojen sammutusjauhetta, kuivaa hiekkaa, EI muita aineita.
RÄJÄHDYS Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara hapettimien ja asetyleenin kanssa.
Estä pölyn kertyminen; suljettu prosessi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.

ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!

Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.)
EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn
R: 42/43-53
S: (2-)-22-24-37-61
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KOBOLTTI ICSC: 0782
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
HOPEANHARMAATA JAUHETTA.

FYSIKAALISET VAARAT:
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa..

KEMIALLISET VAARAT:
Aine voi syttyä itsestään ilman vaikutuksesta. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa, aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV: 0.02 mg/m³ (TWA) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI) (ACGIH 2012).
HTP: 0.02 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK: (hengittyvä fraktio) imeytyy ihon kautta (H); herkistää hengitysteitä ja ihoa (Sah); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine (huuruna ja pölynä) ärsyttää lievästi hengitysteitä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa keuhkoja. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 2870°C
Sulamislämpötila: 1493°C
Tiheys: 8.9 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine kertyy ihmisen ravintoketjussa, erityisesti kaloihin ja nilviäisiin.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan koboltti 130 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua koboltille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 25 nmol/l (Työterveyslaitos 2012).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6171 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h)= 0.021 mg/l.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)