KOBOLTTI(II)KLORIDI ICSC: 0783
Huhtikuu 2004

Kobolttidikloridi
Kobolttimuriaatti
CAS # 7646-79-9 CoCl2
RTECS # GF9800000 Molekyylimassa: 129.8
YK # 3288
Indeksi # 027-004-00-5
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa. Palossa vapautuu ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja).

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Hengenahdistus. Vinkuva hengitys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Anna runsaasti vettä juotavaksi. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. ÄLÄ päästä ainetta leviämään ympäristöön. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P3-luokan pölynsuodatin myrkyllistä pölyä vastaan.)
Ei saa kuljettaa elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N
R: 49-22-42/43-50/53
S: (2-)-22-53-45-60-61
Huomautus: [E, 1]
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1
YK-pakkausryhmä: III
OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI
Vaarallisen aineen maantiekuljetuksen ohjekortti: TEC (R)-61GT5-III
Kuiva. Erillään voimakkaista hapettimista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KOBOLTTI(II)KLORIDI ICSC: 0783
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
VAALEANSINISTÄ, HYGROSKOOPPISTA JAUHETTA. MUUTTUU VAALEANPUNAISEKSI ILMAN JA KOSTEUDEN VAIKUTUKSESTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Co): 0.02 mg/m³ (TWA) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI) (ACGIH 2012).
HTP (Co): 0.02 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK (Co): (hengittyvä fraktio) imeytyy ihon kautta (H); herkistää hengitysteitä ja ihoa (Sah); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine ärsyttää silmiä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman. Aineelle altistumisesta voi seurata vaikutuksia sydämessä kilpirauhasessa ja luuytimessä. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Kiehumislämpötila: 1049°C
Sulamislämpötila: 735°C
Tiheys: 3.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100 ml 20°C:ssa: 53
Höyrynpaine, kPa 770°C:ssa: 5.33
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.85
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Tämä aine on myrkyllistä vesieliöille.
HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle. ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. Tämän kortin suositukset koskevat myös koboltti(II)kloridihydraatit: koboltti(II)kloridiheksahydraatti (CAS 7791-13-1), koboltti(II)klorididihydraatti (CAS 14216-74-1).
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan koboltti 130 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua kobolttikloridille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 25 nmol/l (Työterveyslaitos 2012).
Välitön myrkyllisyys:
LD50-arvo suun kautta rotalla: 80 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys vesikirpulle EC50 (48 h)= 1,52 mg/l.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle altistumisen työssä katsotaan aiheuttavan työministeriön päätöksen 1044/1991 mukaan vaaraa perimälle, sikiölle tai lisääntymiselle. Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)