KOBOLTTI(III)OKSIDI ICSC: 0785
Huhtikuu 2004

Dikobolttitrioksidi
Kobolttiseskvioksidi
Kobolttitrioksidi
CAS # 1308-04-9 Co2O3
RTECS # GG2900000 Molekyylimassa: 165.9
YK #
Indeksi #
VAARAT / ALTISTUMISTAPA VÄLITTÖMÄT VAARAT / OIREET TURVATOIMET SAMMUTUS / ENSIAPU
PALO Ei palavaa.

Jos palo on lähiympäristössä: käytä sopivaa sammutustapaa.
RÄJÄHDYS


ALTISTUMISTAPA
ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!

Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Hengenahdistus. Vinkuva hengitys.
Paikallispoisto tai hengityksensuojain.
Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon.
Iho
Suojakäsineet. Suojavaatetus.
Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla.
Silmät Punoitus. Kipu.
Naamiomalliset suojalasit tai silmiensuojain yhdistettynä hengityksensuojaimeen.
Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin.
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työn aikana.
Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon.
TOIMINTA VUODON SATTUESSA PAKKAUS & MERKINNÄT
Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin; jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti, vie sitten turvalliseen paikkaan. (Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan pölynsuodatin haitallista pölyä vastaan.)
EU-luokitus
YK-luokitus

OHJEITA ONNETTOMUUDEN VARALTA VARASTOINTI

Erillään pelkistävistä aineista ja vetyperoksidista.
IPCS
International
Programme on
Chemical Safety
Valmisteltu Kansainvälisen kemikaaliturvallisuusohjelman ja Euroopan unionin yhteistyönä © IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)

KATSO TÄRKEÄÄ TIETOA VIIMEISELTÄ SIVULTA
KOBOLTTI(III)OKSIDI ICSC: 0785
TÄRKEÄÄ TIETOA
OLOMUOTO, VÄRI, HAJU:
MUSTAA - HARMAATA, KITEISTÄ JAUHETTA.

KEMIALLISET VAARAT:
Reagoi kiivaasti vetyperoksidin kanssa. Reagoi pelkistävien aineiden kanssa.

TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT:
TLV (Co): 0.02 mg/m³ (TWA) A3 (varmistettu eläimille syöpää aiheuttava aine, merkitys ihmiselle epäselvä); (BEI) (ACGIH 2012).
HTP (Co): 0.02 mg/m³ (8 h) (Suomi 2012).
MAK (Co): (hengittyvä fraktio) imeytyy ihon kautta (H); herkistää hengitysteitä ja ihoa (Sah); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A (DFG 2012).
ALTISTUMISTIET:
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosoleja ja nieltynä.

HENGITYSTEITSE ALTISTUMISEN VAARA:
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä.

LYHYTAIKAISEN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Aine voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä.

PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET:
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen hengitysteitse altistuminen voi aiheuttaa astman. Tämän aineen karsinogeenisiä ominaisuuksia ei ole tutkittu, mutta tiedot samankaltaisista kobolttiyhdisteistä osoittavat, että aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava.
FYSIKAALISET OMINAISUUDET
Sulamislämpötila (hajoaa): 895°C
Tiheys: 5.2 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
LISÄTIETOJA
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan koboltti 130 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua koboltille, ts. virtsan kobolttipitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 25 nmol/l (Työterveyslaitos 2012).
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: WHO:n IPCS-ohjelman kansainvälinen asiantuntijaryhmä on koonnut näiden kemikaalikorttien tiedot. Kemikaalikorttien tiedot eivät välttämättä ole yhteneväisiä EU:n tai Suomen lakien, määräyksien ja ohjeiden kanssa. Käyttäjien on tarpeen varmistaa täyttävätkö kortin tiedot kansalliset vaatimukset. Kemikaalikortteja saa kopioida VAIN omaan käyttöön. Kemikaalikortteja ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Asiantuntijaryhmä, IPCS, EU ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa korttien tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© IPCS, CEC 2010 (suomennos 2012, © TTL)